REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ

ilość znalezionych towarów:

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „APRIL20”, zwanej dalej „Promocją”, jest VELPA Otylia Skiepko z siedzibą ul. Gryfa Pomorskiego 22 72-500 Międzyzdroje , NIP: 855-10-12-701. zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Promocji jest promocja towarów oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem https://velpa.pl.

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13 kwietnia 2020 roku godziny 24:00 z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 4 Regulaminu.

 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §2 ZAŁOŻENIA PROMOCJI

 1. W Promocji zostaną przyznane automatycznie rabaty maksymalne dla danego towaru.

 2. Wybrane towary objęte promocją znajdują się pod adresem internetowym: http://velpa.pl/pol_m_Produkty_April20-2326.html. Adres aktywny jest w czasie trwania promocji.  

 3. Produkty posiadają obniżoną cenę do -30%.

 4. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany wartości procentowej rabatu na produkcie.
 5. Kody rabatowe nie łączą się z kartami klubu Velpa VIP za newsletter.

 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  • Zakupić w czasie promocji towar za pośrednictwem sklepu internetowego.
  • Podać treść kodu w koszyku zakupowym.
  • Kody podane przed, albo po czasie działania promocji uważa się za nie ważne.
 3. Towary wyprzedane będą automatycznie wyłączone z promocji.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji.

 5. W przypadku wyczerpania się towaru we wszystkich Punktach Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

 6. Informacja o wyczerpaniu puli towaru w danym Punkcie Sprzedaży będzie dostępna w znajdującym się w nim punkcie obsługi klienta.

 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora promocji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

pixel